"لوئیز هی" می گوید: 
دلیل اینکه نمی خندید،آن نیست که پیر شده اید، شما پیر می شوید چون نمی خندید!
خندیدن یک نیایش است!
اگر بتوانی بخندی، آموخته ای که چگونه نیایش کنی.
سرور و شادی، خدای درون فرد است که از اعماق او برخاسته و متجلی می شود!
خنده موسیقی زندگی است.

هر قدر بیشتر بتوانیم در خود و دیگران شادی بیافزاییم، دنیای بهتری خواهیم داشت!

"شکسپیر" می گوید: 
افرادی که توانایی لبخند زدن و خندیدن دارند، موجوداتی برتر هستند!
یادت نگه دار این فرمول را :
شادی اگر تقسیم شود
دو برابر می شود!
غم اگر تقسیم شود
نصف می شود!
پس ضرر نمی کنی! از هم اکنون لبخند زدن را تجربه کن،تمرین کن!