همان طور که همه مى دانیم رشد و شکوفایى استعداد ها،تواناییها و دانش هر انسان به کمیت و کیفیت مطالعه او بستگى دارد. اگر به دقت بررسى کنیم خواهیم دید که یکى از دلایل افت تحصیلى برخى از دانش اموزان این است که شیوه مطالعه آنها بر طبق روشها و اصول صحیح مطالعه نیست و نه اینکه لزوما کم مطالعه مى کنند. متاسفانه با تحقیقاتى که انجام گرفته قریب به اتفاق دانش اموزان و دانش جویان در ایران دچار فرسودگى تحصیلى شده اند که خود شامل سه زیر شاخه خستگی تحصیلى ، بى علاقگى تحصیلى وناکارامدى تحصیلى مى باشد .