قدمی مانده به یلدا ...

به شب خاطره انگیز و بلند

به سپیدی زمستان و اناری که دلش قصه ی یک رنگی هاست

یلداتون مبارک 

چه سخاوتمند است پاییز

که شکوه بلندترین شبش را

عاشقانه پیشکش تولد زمستان می کند