درس 8 علوم پایه پنجم https://www.aparat.com/v/iHOTu

درس 9 علوم پایه پنجم https://www.aparat.com/v/c0XOA

انیمیشن سطح شیبدار درس 9 علوم https://www.aparat.com/v/c0XOA

درس فارسی پایه پنجم https://www.aparat.com/v/B1yEZ

درس فارسی پایه پنجم https://www.aparat.com/v/ksd06

درس 17مطالعات ا جتماعی پایه پنجم https://www.aparat.com/v/Lvg3S

درس 18مطالعات ا جتماعی پایه پنجمhttps://www.aparat.com/v/Rg5nC

درس ریاضی ارزش مکانی و جمع و تفریق اعداد اعشاری پایه پنجم https://www.aparat.com/v/sSnQI