درس 10 علوم پایه ششم https://www.aparat.com/v/OmCUD

درس 11 علوم پایه ششم https://www.aparat.com/v/yXgZO

درس محیط و مساحت ریاضی پایه ششم https://www.aparat.com/v/drvXV