قصه شب قسمت اول

بازرگان و صدمن آهن

داستانی زیبا و آموزنده با صدای اولیای محترم دانش آموز مهربد اصغری

خانم جمشیدی راد

داستانی ازکلیله و دمنه 

آورده اند كه بازرگاني اندك مال بود ومي خواست سفري رود. صد من آهن داشت، درخانه دوستي بر وجه امانت بنهاد و برفت. چون باز آمد، امين، وديعت(امانتي) فروخته بود و بها خرج كرده. بازرگان روزي به طلب آهن به نزديك ا و برفت. مرد گفت: آهن در پيغوله(گوشه و كنج، غار و مغاك) خانه بنهاده بودم و در آن احتياطي نكرده، تا من واقف شدم، موش آن را تمام خورده بود. بازرگان گفت: آري، موش آهن را نيك دوست دارد و دندان او بر خائيدن آن قادر باشد. امين راست كار شاد گشت، يعني«بازرگان نرم شد و دل از آهن برداشت»، گفت: امروز مهمان باش. گفت: فردا باز آيم... 

بيرون آمد و پسري را از آن او ببرد، چون بطلبيدند و ندا در شهر افتاد، بازرگان گفت: من بازي را ديدم كودكي را مي برد. امين فرياد برآورد كه:‌محال چرا مي گويي؟ باز كودك را چگونه برگيرد؟ بازرگان بخنديد و گفت: دل تنگ چرا مي كني؟ در شهري كه موش آن صد من آهن بتواند خورد آخر بازي كودكي را برنتواند داشت. امين دانست كه حال چيست، گفت: آهن موش نخورد، من دارم، پسر بازده و آهن بستان. 
و اين مثل بدان آوردم تا بداني كه چون با ملك اين كردي ديگران را درتو اميد وفاداري و طمع حق گزاري نماند. و هيچ چيز ضايع تر از دوستي كسي نيست كه در ميدان كرم پياده و در لافگه وفا سرافگنده باشد؛ و هم چنان نيكوي كردن به جاي كسي كه در مذهب خود اهمال(فرو گذاشتن، واگذاشتن دركاري يادرباره چيزي ستي و تنبلي و سهل انگاري كردن) حق و نسيان(فراموش كردن، فراموشي) شكر حايز شمرد؛ و پند دادن آن ر كه نه در گوش گذارد و نه دردل جاي دهد؛ و سّر گفتن با كسي كه غماّزي(سخن چيني، آشكار كردن راز) سخره(مسخره و اسير به معناي كارگر مجبور شده و بي مزد) بيان و پيشه بنان او باشد. و مرا چون آفتاب روشن است كه از ظلمت بدكرداري و غدر تو پرهيز مي بايد كرد، كه صحبت اشرار مايه شقاوت(بدبخت شدن، بدبختي) است و مخالطت(معاشرت داشتن، با هم آميزش) أخيار(نيكوكاران، برگزيدگان) كيمياي سعادت. و مثل آن چون باد سحري است كه اگر بر رياحين بزد، نسيم آن به دماغ برساند، و اگر بر پارگين(گودالي و چاهي كه در آن آب هاي چركين و كثيف رود) گذرد، بوي آن حكايت كند. و مي توان شناخت كه اين سخن بر تو گران مي آيد، و سخن حق تلخ باشد و اثر آن در مسامع مستبدان(خود راي، خود سر، كسيكه كاري را با راي خود و بدون مشورت ديگران انجام دهد). 

(جهت شنیدن فایل صوتی برروی لینک پایین رفته و فایل را دانلود نمایید)

http://dabestan.simayefarhang.ir/cache/configuration/%D9%82%D8%B5%D9%87%20%D8%B4%D8%A8/b87f34b63d0c22f03fa26538e1d90448.m4a

گزارش تصویری