امواج مهربانی

در سرزمین خاطره ها آنان که خوبند همیشه سبزند
و آنان که محبت ها و دوستی ها را بر قلبشان برافراشتند همیشه به یاد می مانند

همکاران آموزشی و اعضای هیات مدیره،  خانواده سیمای فرهنگ حضور سبزتان در این عرصه درخشید.