تقویم اجرایی مقطع پیش دبستان مربوط به مهرماه

اولیای گرامی دانش آموزان مقطع پیش دبستان

تقویم اجرایی این مقطع در مهرماه به شرح ذیل می باشد