برگزاری دومین جلسه دیدار با اولیا  مجتمع آموزشی سیمای فرهنگ

 دومین جلسه دیدار با اولیا، مجتمع آموزشی تمام هوشمند پسرانه سیمای فرهنگ  مورخ 97/8/3  ساعت 8 الی 10 صبح روز پنجشنبه برگزار می گردد.

در این دیدار ضمن آشنایی بیشتر والدین گرامی با دبیران محترم، از وضعیت تحصیلی دانش آموز خود تا به اینجای سال تحصیلی اطلاع می یابند.

حضور فعال و به موقع شما مزید امتنان و ره گشای ما در ارائه خدمات آموزشی و فرهنگی موفق تر، خواهد بود.