حسین (علیه السلام) حماسی‌ترین شاهنامه جهان

عاشورا ظهور شهادت حسین بود؛

در طول تاریخ، بشر همیشه جرأت و پردلی، عظمت روح و بزرگی قلب و شهامت روانی را دوست داشته‌است و به خاطر همین‌هاست که آزادی و عدالت هرگز در برابر نیروی ظلم و فساد تسلیم نمی‌شود؛ و این بود عظمت امام حسین