لینک های کلاس های مجازی مقطع دبستان در  پلتفورم adobe connect

اولیای گرامی با سلام و احترام 

با توجه به برگزاری کلاس های مجازی در این مجموعه آموزشی لینک های مربوط به این کلاس ها در پلتفورم adobe connct  به شرح ذیل می باشد

http://87.107.144.102/aval-a کلاس اول آ

http://87.107.144.102/aval-b کلاس اول ب

http://87.107.144.102/aval-c کلاس اول ج

http://87.107.144.102/dovom-a کلاس دوم آ

http://87.107.144.102/dovom-b کلاس دوم ب

http://87.107.144.102/sevom-a کلاس سوم

http://87.107.144.102/cheharom-a کلاس چهارم آ

http://87.107.144.102/cheharom-b کلاس چهارم ب

http://87.107.144.102/panjom-a کلاس پنجم آ 

http://87.107.144.102/panjom-b کلاس پنجم ب

http://87.107.144.102/sheshom-a کلاس ششم آ

http://87.107.144.102/sheshom-b کلاس ششم ب