دوازده فروردین، بهار انقلاب ما ...

روز شکفتن گل اسلام بر شاخسار زمان و نویدبخش تجلی حق...

مبارک باد.