ارتشی! تو، خورشید روزهاى خاکسترى دفاع بودى

پرنده جانت، شکستن قفس هاى وابستگى رابه ما آموخت. 

آمدى تا کوچه هاى وارستگى و اقتدار را عابر باشیم و عشق به میهن، راز همیشه بودنمان باشد.

 29 فروردین ماه، روز و یادمان حماسه سازی و ایمان و دلاوری سربازان این آب و خاک بر شما مبارک باد.