پهلوان نمونه کامل دلیری، مردانگی و شهامت اخلاقی در آیین و سنت ایرانیان است.

روز فرهنگ پهلوانی، پیام آور صلح جهانی گرامی باد.

زورخانه، خانه نیرومندی، شجاعت، آیین همت، پرورش روحیه سخاوت، جوانمردی میهن دوستی، و ترکیبی از هنر و ادب است.