سالك راه عشق، پلك‏هاى بسته میخواهد و قلب روشن

امامت، ردای فاخری بود که در انتهای سفر طولانی ابراهیم، انتظارش می‏کشید؛

آفتابی به شــــــب ظلمت انســــان آمد 

عید سعید قربان مبارک