علی آشکارترین حقیقت و مترقی ترین مکتبی است، که در شکل یک موجود انسانی تجسم یافته است

علی کسی است که، نه تنها با اندیشه و سخنش، بلکه با وجود و زندگی‌اش، به همه دردها و نیازها و همه احتیاج‌های چندگونه بشری، در همه دوره‌ها، پاسخ می‌دهد

عید غدیر خم برشما مبارک