برگزاری سومین جلسه دیدار با اولیا  مجتمع آموزشی سیمای فرهنگ

سومین جلسه دیدار با اولیا، مجتمع آموزشی تمام هوشمند پسرانه سیمای فرهنگ  مورخ 97/9/1  ساعت 8 الی 10 صبح روز پنجشنبه برگزار می گردد.

ر این دیدار ضمن آشنایی بیشتر والدین گرامی با دبیران محترم، از وضعیت تحصیلی دانش آموز خود تا به اینجای سال تحصیلی اطلاع می یابند.

حضور فعال و به موقع شما مزید امتنان و ره گشای ما در ارائه خدمات آموزشی و فرهنگی موفق تر، خواهد بود.