جهت شرکت آموزگاران در کارگاه آموزشی (توجه و تمرکز)، کلیه  دانش آموزان (سرویسی و غیر سرویسی) روز سه شنبه مورخ 97/10/11، ساعت 13 تعطیل می گردند.

حضور محترم اولیای گرامی

   با سلام، احتراماً به استحضار می رساند جهت شرکت آموزگاران در کارگاه آموزشی (توجه و تمرکز)، کلیه دانش آموزان (سرویسی و غیر سرویسی) روز سه شنبه مورخ 97/10/11، ساعت 13 تعطیل می گردند. لذا خواهشمند است هماهنگی های لازم جهت تحویل فرزندتان مبذول فرمایید.

                                                                                                                         مدير دبستان غير دولتي سيماي فرهنگ

                                                                                                                                           فريد شاه حسيني

حضور محترم اولیای گرامی

   با سلام، احتراماً به استحضار می رساند جهت شرکت آموزگاران در کارگاه آموزشی (توجه و تمرکز)، کلیه دانش آموزان (سرویسی و غیر سرویسی) روز سه شنبه مورخ 97/10/11، ساعت 13 تعطیل می گردند. لذا خواهشمند است هماهنگی های لازم جهت تحویل فرزندتان مبذول فرمایید.

                                                                                                                         مدير دبستان غير دولتي سيماي فرهنگ

                                                                                                                                           فريد شاه حسيني