اردوی سینما مورخ 97/11/14 کنسل گردید

اردوی سینما مربوط به پایه های چهارم، پنجم و ششم  کنسل گردید 

تمامی دانش آموزان  سه پایه چهارم، پنجم و ششم  روز یکشنبه در مدرسه حضور داشته باشند 

اردوی سینما مربوط به پایه های چهارم، پنجم و ششم  مورخ 97/11/14  کنسل گردید 

تمامی دانش آموزان  سه پایه چهارم، پنجم و ششم  روز یکشنبه در مدرسه حضور داشته باشند