برگزاری چهارمین جلسه دیدار با اولیا  مجتمع آموزشی سیمای فرهنگ

چهارمین جلسه دیدار با اولیا، مجتمع آموزشی تمام هوشمند پسرانه سیمای فرهنگ  مورخ 97/12/9  ساعت 8 الی 10 صبح روز پنجشنبه برگزار می گردد.

حضور فعال و به موقع شما مزید امتنان و ره گشای ما در ارائه خدمات آموزشی و فرهنگی موفق تر، خواهد بود.