راه جایگزین و‌ ساده برای گوشی های اپل جهت برطرف کردن محدودیت های اخیر

 

توجه د اشته باشید که دیدن سایت و استفاده از منوی اصلی اپلیکیشن از طریق گوشی اپل امکان پذیر می باشد.