برنامه هفتگی ناهار بوفه سیمای فرهنگ 98/1/17 تا 98/1/21

اولیای گرامی در صورت تمایل استفاده دانش آموزان از غذای بوفه (ناهار) روزانه سفارش و هزینه به مسئول بوفه اعلام گردد .