دوش دیدم که ملایک در میخانه زدند  گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند

روز بزرگداشت اسطوره شعر و ادب پارسی گرامی باد.

حافظ در اشعارش حقیقت انکارناپذیر را ماندگار کرده است…. او هیچ همتایی ندارد!  گوته