نام تو نور امیدی ایست که جهان هستی را معنایی دیگر بخشید.

صدای بال جبرئیل می آید.

هفته وحدت، پیام آور صلح و دوستی برای پیروان راستین و حقیقی دین و مکتب انسان ساز اسلام مبارک باد.