نام تو رازی نوشته بر بال پروانه هاست...

آئینه‌ها از انعکاس نام تو می‌خندند و من تنها برای تو می‌گویم: زندگی کن تا زنده بمانم…

روزت مبارک مادر مهربانم