خلیج تا ابد فارس...

ای وارثان پاکی ...

آخرین نگاهمان بر آسمان آبی این خاک

و خلیج همیشگی فارس، که  فارس خواهد ماند.

ای همیشه نیلگون، ای خلیج فارس

نام نامی ات همواره جاودانه است.