چو ایران مباشد تن من مباد         بدین بوم و بر زنده یک تن مباد

شاهنامه سروده ای بود وصف ناشدنی، هر روز می توان زیبایی هایی را در آن دید.
زادروز آن یگانه عالم داستان و حماسه فارسی را به دوست دارانش تبریک می گوییم.

واژگان ایرانی به تو مدیون اند ای حکیم، همیشه در قلب ایران کهن جاوید خواهی ماند.