پانزدهم خرداد، نقطه عطفی است در تاريخ معاصر

پانزدهم خرداد واکنشی است از احساس عميق مذهبی ملت ایران

تجسمی است از تاريخ اسلام و درجه ای است برای سنجش فداکاری و از خود گذشتگی.