سالك راه عشق، پلك‏هاى بسته میخواهد و قلب روشن

باید غبار صحن تو را توتیا کنند
«آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند»

بشکن سبوی باده را هستی تویی