بوی ماه مهر...

در فضای کلاس ها. تخته سیاه ها، چشم انتظارند تا دوباره سراپا پر شوند از عطر لبخندهای هم شاگردی ها. کلمات مهربان، بی تابند تا دستی کوچک، با مداد شوق، بر صفحه هاي‌ سفید دفترها، بنویسدشان.

مهر آن قدر بوي بهار مي دهد كه در پاييز بودن آن، به ياد نمي آيد