لینک کلاسهای آنلاین در بستر اسکای روم

با سلام و عرض ادب و احترام خدمت اولیا گرامی 

لینک کلاسهای آنلاین در  بستر اسکای روم مربوط به مجتمع آموزشی سیمای فرهنگ به شرح زیر می باشد:

کلاس اول آ (خانم رضایی)https://www.skyroom.online/ch/simayefarhang/aval-a

کلاس اول ب (خانم علیپور )https://www.skyroom.online/ch/simayefarhang/aval-b

کلاس اول ج (خانم ملکان) https://www.skyroom.online/ch/simayefarhang/aval-c

کلاس اول د (خانم جزنییان)https://www.skyroom.online/ch/simayefarhang/aval-d

کلاس دوم آ(خانم روستایی)https://www.skyroom.online/ch/simayefarhang/dovom-a

کلاس دوم ب ( خانم مشتری دوست)https://www.skyroom.online/ch/simayefarhang/dovom-b

کلاس دوم ج (خانم کریمی )https://www.skyroom.online/ch/simayefarhang/dovom-c

کلاس سوم آ (خانم رستمی )https://www.skyroom.online/ch/simayefarhang/sevom-a

کلاس سوم ب (خانم سلطانی )https://www.skyroom.online/ch/simayefarhang/sevom-b

کلاس سوم ج ( خانم سوداگری )https://www.skyroom.online/ch/simayefarhang/sevom-c

کلاس چهارم آ https://www.skyroom.online/ch/simayefarhang/cheharom-a

کلاس چهارم ب https://www.skyroom.online/ch/simayefarhang/cheharom-b

کلاس پنجم https://www.skyroom.online/ch/simayefarhang/panjom

کلاس ششم آhttps://www.skyroom.online/ch/simayefarhang/sheshom-a

کلاس ششم بhttps://www.skyroom.online/ch/simayefarhang/sheshom-b